• Η Προσωπική μου σελίδα
Χρήστης: 
Κωδικός: 
> Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
> Εγγραφή εθελοντή
> Εγγραφή εθελοντικής ομάδας
Χρηματοδότηση έργου
Ταμείο ΜΚΟ-Χρηματοδοτήσεις
Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου
και της Νορβηγίας/EEA Grants
 
Διαδικτυακή πύλη εθελοντισμού
Ελληνικά    English
 Πολιτική Απόρρητου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πάγια δέσμευση για τo Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) (στο εφεξής "Το Συμβούλιο", "Εμείς",).

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) 2016/679 .

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

(α) Βασικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την επαρχία, ταχυδρομικό κώδικα, το γένος και την ημερομηνία γέννησης),
(β) επάγγελμα, και
(γ) δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας προς το ευρύ κοινό που χρήζει εθελοντικής συνεισφοράς.

2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας προς το ευρύ κοινό που χρήζει εθελοντικής συνεισφοράς και για τον σκοπό της συμμόρφωσης του Συμβουλίου με τις υποχρεώσεις του προς τη νομοθεσία. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και λοιπών ενημερώσεων του Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εγγραφεί στη λίστα παραληπτών τέτοιων ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ότι δεν έχετε δηλώσει την αντίρρησή σας ως προς τη χρήση αυτή.

Για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ή/και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις, η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Συμβούλιο δεσμεύεται να μην κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες.

Κατ΄ εξαίρεση, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα:

(α) στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις μας, και

(β) σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς το Συμβούλιο, όπως παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ), παρόχους υπηρεσιών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εμάς και/ή προς εσάς.

Όταν οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών εκτελούν υπηρεσίες προς εμάς, ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και συνεπώς επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Συμβουλίου και δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων για ίδιο όφελος.

4. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί πρωταρχικό μας σκοπό. Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνομης καταστροφής ή απώλειας.

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την κείμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από το Συμβούλιο. Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον εργοδότη.

Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων ή για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργεί το Συμβούλιο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση

Το Συμβούλιο έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δικαιώματά σας, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

I. Διαφανείς πληροφορίες, επικοινωνία και λεπτομέρειες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε αντίγραφα των δεδομένων σας ελεύθερα και σε κατανοητή μορφή. Μετά την αίτησή σας, το Συμβούλιο θα παράσχει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός ενός μηνός από την εξάσκηση του δικαιώματος σας. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατά δύο επιπλέον μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο θα σας ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης.

II. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου που συλλέγει τα δεδομένα σας, τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

III. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εντούτοις, για οποιεσδήποτε επιπλέον αιτήματα θα ζητηθούν, το Συμβούλιο μπορεί να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα.

IV. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Συμβούλιο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

V. Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ελέγχονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ’ρθρου 6 παράγραφος 1 γ) του Γ.Κ.Π.Δ, το Συμβούλιο μπορεί να αντιταχθεί σε μια τέτοια απαίτηση και να διατηρήσει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται ούτως ώστε να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις.

VI. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

VII. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει στο Συμβούλιο, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί προσωπικά δεδομένα.

VIII. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Συμβούλιο επεξεργάζεται νομίμως τέτοια δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1,γ), το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων.

IX. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ

Έχετε το δικαίωμα στη μη λήψη αποφάσεων για εσάς, βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα σχετικά με εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά.

X. Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιαδήποτε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορούν να απευθύνονται στο Συμβούλιο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτή τη πολιτική.

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Τ.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία
Τηλ. + 357 22 514 786 ¦Φαξ: + 357 22 514 788 ¦www.volunteerism-cc.org.cy ¦
www.ethelontis.net ¦ Find us on Facebook