> ?
>
>
-

/EEA Grants
 
   English
  &

Το Παγκπριο Συντονιστικ Συμβολιο Εθελοντισμο (ΠΣΣΕ), (το εν τω παρντι καλομενο ως «Συμβολιο»). Με την εσοδ σας στην ιστοσελδα, σχετικ με το Συμβολιο, μσα, καθστασθε υποχρεωμνος να αποδεχθετε αυτος τους ρους και διατξεις.

Αλλαγς σε αυτος τους ρους και διατξεις: Λγω της συνεχος εξλιξης της ιστοσελδας, μπορε να γνει απαρατητο να τροποποιηθον αυτο οι ροι και οι διατξεις. Το Συμβολιο διατηρε το πιο πνω δικαωμα, ενημερνοντας τις αλλαγς του, στο διαδκτυο (on-line). Εναι δικ σας ευθνη να ελγχετε αυτος τους ρους και διατξεις τακτικ, καθς και η συνεχς χρση της ιστοσελδας. Αφτου ττοιες αλλαγς, χουν μεταφερθε online, η αποδοχ σας σ' αυτν των ρων και διατξεων πως τροποποιονται, θεωρεται δεδομνη.

Παγκπριο Συντονιστικ Συμβολιο Εθελοντισμο: Υπηρεσες και οι πληροφορες που παρχονται απ το Συμβολιο εναι για την προσωπικ, μη εμπορικ χρση σας, μνο.

Ακρβεια των πληροφοριν: Οτε το Συμβολιο οτε οποιοσδποτε απ τους πληροφοριοδτες του, χορηγος τους συνεργτες του, δνουν οποιεσδποτε εγγυσεις και δικαιοδοσες, εκφρασμνες υπονοομενες, ως προς την ακρβεια, την επρκεια, την ποιτητα την προσαρμογ, συγκεκριμνου σκοπο των πληροφοριν υπηρεσιν, για ναν συγκεκριμνο σκοπ χρση. λες αυτς οι εγγυσεις, αποκλεονται ρητς και εκτενστερα. Ττοιες εγγυσεις, μπορον να αποκλειστον απ το νμο. Οι υπηρεσες και οι πληροφορες που παρχονται απ το Συμβολιο, εναι μνο για τη γενικ πληροφρησ σας και χρση και δεν προορζονται να ανταποκρνονται στις ιδιατερες απαιτσεις σας. Συγκεκριμνα, οι υπηρεσες και οι πληροφορες, δεν αποτελον οποιαδποτε μορφ συμβουλν σστασης απ το Συμβολιο και δεν προορζονται για να στηριχθον επνω τους οι χρστες, στη λψη ( εμπδιση λψεως) οποιασδποτε συγκεκριμνης απφασης επνδυσης, λψης λλων αποφσεων. Τεκμηριωμνες, ανεξρτητες συμβουλς, πρπει να λαμβνονται, πριν ληφθον ττοιου εδους αποφσεις. Οποιοσδποτε διακανονισμς γνεται μεταξ εσς και ενς τρτου ατμου, ο οποος γνωστοποιεται στο Συμβολιο, πραγματοποιετε με δικ σας ρσκο και δικ σας ευθνη. Εστε υπεθυνοι για την επικρωση της ακεραιτητας οποιονδποτε πληροφοριν που παραλαμβνονται μσω του Διαδικτου. Επιπλον, οποιεσδποτε πληροφορες που καταχωρονται στο Συμβολιο απ τους χρστες, δεν εκδδονται, οτε εγκρνονται απ το Συμβολιο.

Πληροφορες που καταχωρονται απ σας: Μπορετε να καταχωρσετε πληροφορες στον ιστοχρο (site), να τις καταστσετε διαθσιμες σε λλους χρστες με ηλεκτρονικ ταχυδρομεο (e-mail), μνο που και πως επιτρπεται απ το Συμβολιο, απ καιρ σε καιρ. Το Συμβολιο δεν ελγχει, δεν εγκρνει, δεν υποστηρζει και δεν ασκε, εκδοτικ λεγχο των πληροφοριν που τοποθετονται απ τους χρστες και επομνως δεν δχεται την ευθνη εγγυσεων, οτε κνει εγγυσεις, σχετικ με αυτς τις πληροφορες. Και δεν συστνει τι εσες οποιοσδποτε τρτος, στηρζεστε σε ττοιες πληροφορες. Συμφωνετε να μην καταχωρσετε, ( να μεταφρετε)

(ι) οποιεσδποτε πληροφορες που εναι απαρδεκτες συμπεριλαμβανομνων, νευ περιορισμο, πληροφοριν δυσφημιστικν, σεμνων, απειλητικν, αναληθν, πληροφορες που παραβιζουν οποιονδποτε εφαρμσιμο νμο, καννα, κανονισμ, τις συμβσεις αγορς,

(ii) οποιαδποτε πληροφορα που παραβιζει τα ατομικ δικαιματα οποιουδποτε προσπου, (περιλαμβνοντας, νευ περιορισμο, τα πνευματικ δικαιματα και εμπιστευτικτητα),

(iii) οποιεσδποτε πληροφορες λογισμικ που περιχουν ιος, cancel bots, Trojan horses, worms, πληροφορες που εναι ειδλλως επιβλαβες

(iv) οποιεσδποτε πληροφορες, που (κατ την ποψη του Συμβουλου) αποτελον διαφμιση. Το Συμβολιο, διατηρε το δικαωμα να αφαιρσει οποιεσδποτε ττοιες πληροφορες απ τις υπηρεσες, χωρς προειδοποηση και να ενημερσει καθς και να παρσχει τη βοθεια του στους σχετικος οργανισμος, για τις οποιεσδποτε καταπατσεις. Το Συμβολιο, δεν φρει καμα ευθνη και δεν δνει καμα εγγηση, σο αφορ οποιεσδποτε πληροφορες που τοποθετονται στον ιστοχρο (site), απ τους χρστες του. Το Συμβολιο συνιστ να μην στηρζεστε σε ττοιες πληροφορες. Με την τοποθτηση μιας καταχρησης στον ιστοχρο (site), με το να καταστσετε διαθσιμες σε λλους χρστες οποιεσδποτε πληροφορες, χορηγετε με το παρν γγραφο στο Συμβολιο, μια παγκσμια, μη αποκλειστικ δεια για να χρησιμοποισει αντιγραφ, διανομ, δημοσευση καθς και διαββαση, ττοιων πληροφοριν, με οποιοδποτε τρπο, το Συμβολιο επιθυμε (συμπεριλαμβανομνης, χωρς περιορισμ, της αρχειοθτησης και παροχς ττοιων πληροφοριν, ως τμμα του ιστοχρου, (site).

Αποζημωση: Αποζημινετε αναπφευκτα το Συμβολιο και τους προμηθευτς, καθς και τους συνεργτες του, απ και ενντια σε μερικς ολικς απλειες, ζημες και δαπνες, τις οποες, χει χρεωθε υποστε, το Συμβολιο, προμηθευτς στοιχεων, συνεργτες του Συμβουλου, απ οποιασδποτε φσης, πρβλημα προκψει απ εσς σχετικ με τη χρση απ εσς, την παροχ τη διανομ, πληροφοριν σε οποιοδποτε κομμτι του ιστοχρου, πως επσης οτιδποτε χει σχση με οποιαδποτε παραβαση αυτν των ρων και διατξεων απ εσς.

Συνδσεις ηλεκτρονικν κειμνων: Το Συμβολιο παρχει τις συνδσεις ηλεκτρονικν κειμνων, σε ιστοσελδες , στο διαδκτυο που χρησιμοποιεται απ λλους ανθρπους. Η χρησιμοποηση μιας εξωτερικς σνδεσης ηλεκτρονικν κειμνων, σημανει τι εγκαταλεπετε τον ιστοχρο - ιστοσελδα και το Συμβολιο και επομνως , το Συμβολιο δεν φρει καμα ευθνη και δεν δνει καμα εξουσιοδτηση, εγγηση αντιπροσπευση, για τους ποιους συνδεμνους διαδικτυακος χρους.

Πνευματικ ιδιοκτησα: λα τα δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας, (συμπεριλαμβανομνων αντιγραφς, διπλματα ευρεσιτεχνας και εμπορικ εμβλματα) ετε εναι καταχωρημνα, ετε χι στον ιστοχρο, θα παραμενουν ιδιοκτησα του Συμβουλου και καννας πελτης, λλο πρσωπο, θα προσπαθσει, θα επιχειρσει να λβει οποιοδποτε ττλο σε ττοια δικαιματα. Οι πληροφορες που εμφανζονται στο χρο του Συμβουλου, εναι πνευματικ δικαιματα του Συμβουλου και δεν πρπει να αναπαραχθον σε οποιοδποτε μσο χωρς δεια. Οι χρστες, χουν την δεια να αντιγρψουν κποιο υλικ για την προσωπικ χρση τους, ως ιδιτες μνο. Οι χρστες δεν πρπει να αναδημοσιεσουν οποιοδποτε μρος των στοιχεων, ετε σε ναν λλο ιστοχρο, ετε σε οποιοδποτε λλο μσο, ντυπο, ηλεκτρονικς, λλης μορφς, ετε ως τμμα οποιασδποτε διαφημιστικς υπηρεσας, χωρς την προγενστερη γραπτ δεια του Συμβουλου. Εν επιθυμετε συμπληρωματικς πληροφορες, για την επιτρεπμενη χρση, μια δεια για να αναδημοσιεσετε οποιοδποτε υλικ, στελετε μας μνυμα με το ηλεκτρονικ ταχυδρομεο, (email) στη διεθυνση: Εν σας χει χορηγηθε δεια για να αναπαραγγετε υλικ, θα σας ζητηθε να ακολουθσετε μερικς απλς οδηγες, σο αφορ τον τρπο που οι πληροφορες θα επιδεικνονται. Μια αναγνριση της πηγς πρπει να περιλαμβνετε, ποτε υλικ πνευματικν δικαιωμτων του Συμβουλου, αντιγρφεται δημοσιεεται.

Διαφμιση και χορηγα: Μρη του διαδικτυακο χρου, περιχουν διαφμιση και εγγυοδοσα. Οι διαφημιστς και οι χορηγο εναι αρμδιοι για τη διασφλιση, τι το υλικ που υποβλλεται για να συμπεριληφθε στον ιστοχρο, συμμορφνεται με λες τις νομικς και ρυθμιστικς απαιτσεις και δεν περιχει οποιοδποτε υλικ που θεωρεται απαρδεκτο, συμπεριλαμβνοντας νευ ρων πληροφορες, που εναι δυσφημιστικς, σεμνες, απειλητικς αναληθες. Το Συμβολιο δεν θα εναι υπεθυνο για οποιοδποτε ττοιο υλικ, οποιοδποτε λθος, ανακρβεια στη διαφμιση του υλικο.

Υπευθυντητα: Λγω του μεγλου αριθμο πηγν, απ τον οποο το Συμβολιο λαμβνει περιεχμενα και λγω της φσης της ηλεκτρονικς διανομς, μσω του παγκσμιου ιστο (internet), οτε το Συμβολιο, οτε οποιοσδποτε απ τους πληροφοριοδτες , συνεργτες του, θα χουν οποιαδποτε ευθνη (ετε σε περπτωση σμβασης, ετε σε περπτωση αδικοπραξας), για οποιεσδποτε απλειες, δαπνες ζημες ως αποτλεσμα απ, σχετικ με τη χρση, την ανικαντητα, να χρησιμοποιηθον οποιεσδποτε πληροφορες, που περιλαμβνονται στον ιστοχρο, σε προσωριν χρο του ιστοχρου. Ττοιες καταστσεις , θα αντιμετωπζονται με αποφυγ και αποκλεισμ της ευθνης, κατ το μγιστο δυνατ τρπο. Η διαδικασα αυτ ακολουθεται σμφωνα με το νμο. Το Συμβολιο θα εναι υπεθυνο ως προς εσς, σο αφορ χαμνα κρδη, για μμεσες, τυχαες, ειδικς, σωφρονιστικς, επακλουθες ζημες που προκπτουν απ, μσα απ τις πληροφορες στο διαδικτυακ χρο. Το Συμβολιο δε δνει καμα εγγηση, τι ο ιστοχρος, εναι απαλλαγμνος απ την πιθαντητα μλυνσης απ ιος, οτιδποτε λλο που χει καταστρεπτικς ιδιτητες.